MaskinLindell Logo

Miljöpolicy

Maskinlindell är ett ledande handels/grossistföretag inom packningsbranschen som säljer och tillhandahåller såväl förpackningsmaterial som -maskiner från svenska och utländska leverantörer. Minsta möjliga miljöpåverkan vid tillverkning, transport samt vid återvinning/destruktion är krav som vi ställer mot leverantörerna.

De flesta av Maskinlindells leverantörer uppfyller idag kvalitetssäkringssystem ISO 9000 eller motsvarande. Levererad utrustning ska vara CE-märkt.

1. Maskinlindell har givit sin VD i uppdrag att vid varje tillfälle bevaka att samtliga leverantörer av de produkter, som ingår i bolagets sortiment, väl uppfyller gällande miljökrav.

2. Det åligger Maskinlindells VD att se till att företagets restprodukter i största möjliga mån återvinns och att leveranser sker på ett för miljön acceptabelt sätt.

3.Samtliga medarbetare ska ha, eller kunna skaffa sig, den kunskap och kompetens som krävs för att, med hjälp av förebyggande och korrigerande åtgärder, ständigt förbättra företagets verksamhet med hänsyn till miljön.

4. Maskinlindell är medlem i Normpack och anslutet till Repa-registret för att säkerställa att sålda produkter är lämpliga för sitt ändamål och för att uppfylla producentansvaret för förpackningar. (SFS 1994:1235).

5. Maskinlindells miljöpolicy ska ingå i företagets verksamhetsbok, som ska vara känd av personalen samt på begäran vara tillgänglig för företagets kunder och leverantörer.

6. Maskinlindells styrelse följer noggrant verksamheten samt kontrollerar att denna policy efterlevs.

7. Där det går ska Maskinlindell alltid hitta det miljömässigt bättre alternativet.

Kontakta oss

Stockholm - Järfälla
Telefon: 08-750 55 50


transparent
transparent